Koestler, Arthur, "Slumpens rötter" HÄFTAD SLUTSÅLD

Direkt efter sin frigivning sökte Koestler upp
Mann och i samma ögonblick som Koestler ring-
de på Manns dörrklocka var Mann på väg att ef-
ter trettiofem år plötsligt få en ingivelse att läsa
om boken The Buddenbrooks. Denna incident
förändrade Koestlers attityd till ESP, vartill han
tidigare varit mycket skeptisk, nästan hatisk.
Koestler återvände till Frankrike och fort-
satte med motståndet mot Stalin och Hitler. Han
arresterades av statsmakten i Vichy men lycka-
des fly till England. I en av sina många böcker
The Roots of Coincidence (1972) försöker Ko-
estler finna den gemensamma nämnaren för syn-
kronicitet. Han menar att C.G. Jung vad synkron-
icitet beträffar var influerad av Paul Kammerer
och av Arthur Schopenhauer. Själv börjar Koest-
ler söka fenomenets rötter inom kvantfysiken
och i Alice i underland-världen där vår vardags-
logik inte gäller. Koestler menar att om psi-feno-
menen får ett allmänt godkännande så kommer
hela vår vetenskapliga syn som vår civilisation
bygger på att transformeras. Han hoppas att pa-
rapsykologin skall respekteras akademiskt och
bli till ett attraktivt ämne för studenterna. An-
nars, skriver han, förblir vi med den utrustning
vi nu har en Peeping Tom som bara via ett nyck-
elhål kan skåda evigheten.
The Roots of Coincidence kom som över-
raskning för hans beundrare trots att han redan
med Arrow in the Blue (1952) beskrivit sina
oceaniska upplevelser och andra märkliga
sammanträffanden, också beskrivna i The Invi-
sible Writing (1954).
1970 etablerades KIB-stiftelsen som åtta
år senare blev Koestlerstiftelsen i England. (KIB
sår för de tre männen som var initiativtagarna
Koestler, Inglis och Bloomfield).
Ett av Koestlers intresseområden gällde
levitation och Koestler menade att om männis-
kan kunde tränas till att ändra sin kroppstempe-
ratur så borde hon också kunna förändra sin
kroppsvikt. Viktmaskiner konstruerades och ex-
periment genomfördes med olika metoder, men
utan resultat. Koestler tog dock inte detta alltför
allvarligt utan fortsatte att i sitt eget hem tillsam-
mans med andra utföra liknande experiment.
Koestler själv avslutade sitt liv med en
överdos av tabletter 1983. Han hade då länge
haft Parkinssons sjukdom och leukemi. Själv-
mordet var väl planerat och han meddelade sitt
beslut i ”To Whom it May Concern” som han
skrivit åtta månader innan självmordet begicks.
Arthur Koestler

Både Koestler och hans fru Cynthia hade
testamenterat medel för en professur i parapsy-
kologi och endast parapsykologi vid universite-
tet i England. Ansvaret för den inte alltför lätta
uppgiften att etablera en professur lades på John
Beloff. Edinburgh University där Koestler hade
tjänstgjort sedan 1963 och undervisat ett flertal
studenter i parapsykologi blev sätet härför med
den amerikanske parapsykologen Bob Morris
som förste innehavare av professuren.
Den Koestlerska Trojanska hästen lider
numera nederlag, de amerikanska donationerna
upphör allteftersom donatorerna avlider, men pa-
rapsykologin har trots allt en ’boom’ i England
och många universitet har parapsykologiska in-
stitutioner som utexaminerar doktorer inom om-
rådet.
Många parapsykologer är inte nöjda enär
man inom dessa institutioner försöker anpassa
den parapsykologiska forskningen till vedertag-
na vetenskapliga reduktionistiska modeller och
besätta stolarna med psi-skeptiska personer.
Nyval till lärosätet är aktuellt just nu men
processen nu före sommaren 2006 befinner sig i
limbo.
Artikelförfattaren Paul Devereux tror att
Koestlers namn definitivt försvinner ur para-
psykologins historia.

Paul Devereux recenserar boken av
Arthur Koestler, sammanfattning och översättning EVE SUURVEE-RÅSTRAND
Parapsykologiska Notiser och Nyheter
Nummer 34, December 2006

Häftad 152 sidor, A&K 1973. Fint skick.

78 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Ceram, C. W., "Fynd, forskare och forntidsgåtor" Del I och II, POCKET SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Broberg, Jan, "Ruinstäder och sagofolk" SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Asbjørnsen, Peter Christen & Jörgen Moe, "Norska folksagor"KARTONNAGE SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Clare, John D och Rosalie David, "Följ med till Egyptens pyramider" SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,

Berg, Fridtjuv, "Svenska folksagor" INBUNDEN, SLUTSÅLD

Produkten är tyvärr slut i lager. Maila oss på info@parthenon.se om du vill att vi ska bevaka den åt dig,